نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار گردشگری جزیره قشم
محمد اکبر پور* استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
سیده شادی موسوی عراقی، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سمیه عظیمی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی، دانشگاه رازی

چکیده: نقش خلاقیت نيروي انساني در فرايند توسعه پايدار، نقشي بي بديل است و آينده هر ملتي را نيروي انساني آن تعيين مي‌کند. پايداري در فاكتورهاي توازن اجتماعي، محيطي و اقتصادي براي عملكرد طولاني، از مسايل حياتي دنياي امروز محسوب مي گردد. يكي از فاكتورهاي مهم موفقيت پايدار يك سازمان و يا كسب و كار، نيروي انساني خلاق آن سازمان است. انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگونی راهم به دنبال دارد در هر کشوری بعنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت وکشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی آنان می گردد. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار با تاکيد بر پتانسيل هاي جزيره قشم  بر توسعه اجتماعي و اقتصادي اين جزيره مي باشد. روش تحقيق، از نوع توصيفي- تحليلي با ترکيبي از روش تحقيق کتابخانه اي و ميداني است. در اين مقاله  سعي شده به  نقش خلاقیت در توسعه جزيره قشم که از جنبه اکوتوريسمي که حساسيت خاصي در همه ابعاد اكولوژيك، اقتصادي ، انسانی ، فرهنگی و سياسي برخوردار است پرادخته  مي شود. اين جزيره بزرگترين جزيره ايراني خليج فارس است كه نزديكترين آنان به ساحل مي‌باشد. توسعه پايدار جزيره با توجه به ماهيت جزيره‌اي بودن آن از نظر اكولوژيكي و حضور اكوسيستم‌ هاي خاصي چون جزاير مرجاني، جنگل‌هاي حرا و اراضي خاص و وسيع داخلي آن در كنار روند نابسامان توسعه گذشته‌اش مستلزم دقت خاصي است كه بايد حتماً بر شناخت دقيق وضعيت موجود از کلیه جهات خلاقیت انسانی در برنامه ريزي و مديريتي مستمر از نظر محيط زيست مبتني باشد.


واژگان کلیدی: گردشگري، خلاقیت اقتصادي و اجتماعي، فرهنگی ، جزيره قشم


دریافت اصل مقاله (397KB)

The Role of Human Creativity in the Development of Sustainable Tourism Qeshm Island
Mohammad Akbarpour * Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Seyedeh Shadi Mousavi Iraqi, Master of General Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch
Somayeh Azimi, Master of Rural Planning, Razi University

Abstract: Nowadays, tourism as a dynamic industry and with unique characteristics includes an important part of economic activities and productions in the developed countries, as well as developed ones. This industry covers all the phenomena and relationships resulting from the interaction of tourists, suppliers and vendors of tourism products, governments and host communities, in the process of attracting and welcoming the tourists. Results and achievements of the tourism industry involve considerable results such as aspects of employment and its impact on development and economic-social functions mentioned in a region or country. The role of human creativity in the process of sustainable development, the role of human resources is unmatched and it will determine the future of every nation, Sustainability factors of social harmony, environmental and economic performance of many of today's critical issues to be considered.


Keywords: Tourism, economic and social, Cultural creativity, qeshm Island


Download original article

بستن
مقایسه