معماری مبتنی بر اقلیم در خانه های تاریخی-بررسی تطبیقی کوران هوا در خانه های گرگان و بوشهر
مرضیه آزادارمکی* دکتری معماری،استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
زهرا اسفندیاری، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده: تفاوت‌های اقلیمی در سراسر ایران قابل مشاهده است و در شرایطی این اقلیم‌ها دارای یک یا چند ویژگی‌های مشابه می‌باشند. در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب عامل اقلیمی مشترک یعنی میزان رطوبت بسیار زیاد وجود دارد که آسایش ساکنین آن را مختل می‌کند. در گذشته بناها متناسب با اقلیم هر منطقه ساخته می‌شد و برای ایجاد آسایش از انرژی‌ها و منابع طبیعی بهره می‌برد. موثرترین روش برای کنترل رطوبت زیاد، استفاده از انرژی باد می‌باشد. انرژی باد از قدیم در زمینه‌های مختلف تولیدی و معماری مورد استفاده قرار می‌گرفته است. امروزه انسان‌ها با نادیده گرفتن عناصر اقلیمی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت باعث هدر رفت انرژی و افزایش هزینه‌های ناشی از آن شده‌اند.  طراحی اقلیمی را می‌توان به عنوان روشی برای کاهش همه ­جانبه هزینه انرژی یک ساختمان دانست. در این متن برای بررسی دقیق‌تر دو اقلیم مذکور به مقایسه و تطبیق نمونه‌هایی در شهر گرگان و بوشهر پرداخته شده است تا بتوان به راهکارهای مشترک و متفاوت آن‌ها برای رفع مشکلات ناشی از رطوبت دست یافت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مقایسه تطبیقی است و نمونه‌ها به صورت هدف‌دار انتخاب شده‌اند.


واژگان کلیدی: معماری بومی، طراحی اقلیمی، انرژی باد، کوران هوا، خانه­ های تاریخی


دریافت اصل مقاله (1.4MB)

Climate based Architecture-Comparative Study of Gorgan and Bushehr Historical Houses
Marzieh Azad Armaki* Ph.D Architecture, Assistant Professor Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
Zahra Esfandiari, Masters of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

Abstract: Climate differences are visible all throughout Iran and in some cases, these climates have one or more similar characteristics. In both mild- humid climates and hot- humid climates, high humidity is a common climatic factor, very distruptive for the comfort of its inhabitants. In the past, buildings were built according to the climate of each region and natural energy and resources were used to create comfort. The most effective way to control high humidity is applying the wind energy. Wind energy has long been used in various fields of production and architecture. Today, humans have wasted energy and increased costs by neglecting previously used climatic factors. Climate design can be considered as a way to reduce  energy costs of a building. In this paper, examples in cities of Gorgan and Bushehr have been compared in order to find common and different solutions to solve humidity issues. The research method in this paper is descriptive analytical and comparative and samples are purposefully selected.


Keywords: Air ventilation, Climate design, Historic houses, Vernacular architecture, Wind energy


Download original article (300Kb)

بستن
مقایسه