تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد (نمونه موردی: خیابان فردوسی واقع در منطقه 12 شهرداری تهران)
امیر شکیبامنش* دانشیار گروه طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران
آوا فرحبد * دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران،

چکیده:خرداقلیم فضاهای باز شهری تحت‌تاثیر عوامل متعددی چون شکل شهری و هندسه، تراکم شهری، پوشش گیاهی، سطح آب و خصوصیات سطوح قرار دارد. معمولاً بیش از یک چهارم مناطق شهری با سطوح خیابان‌ها اشغال می­شوند، لذا به نظر می­رسد طراحی خیابان‌های شهری نقش مهمی در ایجاد آسایش حرارتی در فضای شهری ایفا می‌کند.  از میان عناصر اقلیمی تاثیرگذار و قابل بررسی در آسایش اقلیمی خیابان­ها می­توان به جریان باد اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش سنجیدن آسایش حرارتی در محدوده مورد مطالعه و بررسی عوامل موثر بر ایجاد آسایش حرارتی با تاکید بر جریان باد است، و به همین منظور  راهکار و راهبردهای مناسب و قابل اجرا در محدوده مورد نظر ارائه می­شود.

در این مقاله بخشی از خیابان فردوسی حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه جمهوری اسلامی به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. داده های لازم توسط برداشت میدانی در سه روز خرداد ماه 1398 انجام گرفت و با استفاده از نرم افزار ENVI-MET مدل سازی گردید. در نتایج حاصله می­توان تاثیر هندسه خیابان و گیاهان را در تامین آسایش حرارتی عابران پیاده مشاهده نمود.


واژگان کلیدی: آسایش حرارتی، جریان باد، خیابان شهری، ENVI-MET. 


دریافت اصل مقاله (1.4MB)

The Effect Of Street Design On Thermal Comfort (Case Study: Ferdowsi Street in Region 12 of Tehran)
AMIR SHAKIBANESH* Educational degree, department, faculty, branch, university, city, country
AVA FARAHBOD, ESTUDENT OF URBAN DESIGN MASTE, ART UNIVERSITY, TEHRAN

Abstract: The microclimate of urban open spaces is influenced by several factors such as urban morphology and geometry, urban density, vegetation, water level and surface characteristics. As more than a quarter of the urban areas are usually covered by streets, designing urban streets plays an important role in creating the urban climate. Among the influential and observable climatic elements in the thermal comfort of the streets, we can mention the wind flow.

The main goal of this study is to measure thermal comfort in the study area and to investigate the factors affecting the creation of thermal comfort with emphasis on wind flow, and for this purpose, strategies and solutions which are appropriate and applicable are presented in the area.

In this article, a part of Ferdowsi Street, between Ferdowsi Square and the intersection of Jomhuri Eslami, has been selected as a case study. Essential data were collected by field harvest in three days of June 1398 and modeled using ENVI MET software. In the results, we can see the effect of street geometry and vegetation on providing thermal comfort to pedestrians.

 


Keywords: Thermal Comfort, Urban Street, Wind Flow, Envi-Met


Download original article (102Kb)

بستن
مقایسه