مناسب ‏سازی فضاهای عمومی شهری برای معلولین و سالمندان (مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر پارسیان)
محمدحسین رستمی* مدرس مجتمع آموزش عالی لارستان و پژوهشگر کارشناس ‏ارشد شهرسازی (برنامه ‏ریزی شهری)، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
خدیجه آخشیخ دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لار، ایران
حانیه روز چک دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لار، ایران

چکیده: فضاهای عمومی شهری مکانی برای تعاملات اجتماعی و روابط شهروندی برای همه اقشار می‏ باشد. گرچه فضاهای شهری بر اساس تساوی حقوق شهروندی می‌باشد ولیکن در واقعیت این‌گونه نیست و معلولان و سالمندان نمی‌توانند به آسودگی وارد فضای شهری شوند و همواره از ورود در اماکن عمومی هراس دارند؛ معلولین هم همانند دیگر افراد حق استفاده از فضاهای شهری را دارند. با این حال، نابسامان بودن فضاي کالبدی شهرها و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته‏ هاي این گروه با توجه به مشکلات و موانع موجود در سطح شهرها بویژه شهر پارسیان موجب گردید تا به بررسی هدف اصلی این پژوهش یعنی بررسی مناسب‌سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان جهت استفاده معلولین و سالمندان از فضای شهری و اماکن عمومی پرداخته شود. اهداف سه‌گانه این پژوهش شامل شناسایی استانداردهای لازم، بررسی مسائل و مشکلات موجود در خیابان و ارائه راهکارها می‌باشد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای، برداشت‌های بدست آمده در جدول swot مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور بهسازی و مناسب سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان (پیاده‌روها، کاربری‌ها و اماکن عمومی آن) پیشنهاد شده است.


واژگان کلیدی: مناسب‌سازی، فضای شهری، خیابان، معلولین، سالمندان، شهر پارسیان.


دریافت اصل مقاله (577KB)

Adaptation of urban public spaces for the disabled and the elderly (Case study: Imam Khomeini St., Parsian)
Mohammad Hossein Rostami * Lecturer at Larestan Higher Education Complex and Master Researcher in Urban Planning (Urban Planning), Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
Khadijeh Akhshikh Undergraduate Student of Urban Engineering, Faculty of Engineering, Larestan Higher Education Complex, Lar, Iran
Hanieh Rooz Chek Undergraduate Student of Urban Engineering, Faculty of Engineering, Larestan Higher Education Complex, Lar, Iran

Abstract: Urban public spaces are places for social interaction and civic relations for all walks of life. Although urban spaces are based on equal citizenship rights, in reality this is not the case, and the disabled and the elderly can not easily enter the urban space and are always afraid to enter public places; People with disabilities, like other people, have the right to use urban spaces. However, the unsatisfactory physical space of cities and its non-compliance with the needs and desires of this group due to the problems and obstacles in cities, especially Parsian, led to the main purpose of this study, namely the adaptation of Imam Khomeini Street Parsian to pay for the use of urban space and public places for the disabled and the elderly. The three objectives of this study include identifying the necessary standards, examining the issues and problems in the street and providing solutions. Using descriptive-analytical method and field observation tools and library studies, the impressions obtained in the swot table are examined and finally solutions. In order to improve and adapt Imam Khomeini Street in Parsian city (sidewalks, uses and public places) has been proposed.


KeywordsAdaptation, urban space, street, disabled, elderly, Parsian city.


Download original article (193KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.10.7
نوع مقاله: مطالعه موردی
نحوه ارجاع دهی: رستمي، محمدحسين. آخشيخ، خديجه. روزچک، حانيه. (1400). مناسب‏سازی فضاهای عمومی شهری برای معلولین و سالمندان (مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر پارسیان)، شهرسازی ایران، 4 (6)، 125-141.
بستن
مقایسه