ساماندهی بافت مجاور بازار کرمان با محوریت پاسخگویی به نیازهای معلولین
داود امام زهی* دانش آموخته برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
کورش افضلی استادیار، گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده: عناصر اصلی شکل‌دهنده در شهرها، شبکه معابر و کاربرهای شهری هستند و این عناصر در واقع پاسخگو به نیازهای اجتماعی انسان‌ها بوده و اهمیت زیادی دارند. ساکنان شهرها، حقوق برابر در استفاده از فضاهای عمومی شهری دارند، لذا ساماندهی فضاهای مناسب و مطلوب برای تمامی گروه‌های سنی و جنسی و به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر (نظیر معلولین، سالمندان و ...) بخشی از وظایف برنامه‌های توسعه شهری قلمداد می‌شوند. مناسب‌سازی معابر و کاربرهای شهری، برای معلولان جسمی، از جمله رویکردهای عدالت محورانه در برنامه‌ریزی معاصر محسوب می‌شود. با وجود این بسیاری از عرصه‌های عمومی شهری همچون معابر، کاربرهای شهری در اغلب شهرهای ایران نظیر کرمان با معضل نامناسب‌بودن برای استفاده معلولان هستند. هدف این پژوهش، برنامه‌ریزی راهبردی ساماندهی بافت مجاور بازار کرمان با محوریت پاسخگویی به نیازهای معلولین است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی -تحلیلی دست‌بندی شده است. نحوه‌ی گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی نظیر استفاده از کتب، مقالات، شبکه اینترنت و همچنین مطالعات میدانی از روش پیمایشی مشاهده مستقیم، مصاحبه، عکاسی و ... همراه بوده است. در این تحقیق جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، از ابزار و تکنیک  SWOT استفاده شده است. در نهایت با ارائه راهبردها و راهکارهای پیشنهادی به دو تا نقشه کاربری اراضی و شبکه معابر پیشنهادی، بافت مجاور بازار کرمان با محوریت پاسخگویی به نیازهای معلولان، دست پیدا کرده‌ایم.


واژگان کلیدی: ساماندهی، بازار کرمان، معلولان، مناسب‌سازی کاربری‌ها و معابر، سوات.


دریافت اصل مقاله (1000KB)

Organizing the tissue adjacent to Kerman bazaar with the focus on responding to the needs of the disabled
Davoud Emamzehi A graduate of urban planning, urban engineering department, faculty of art, architecture and urban planning, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
Koroosh Afzali Assistant Professor, Department of Urban Engineering, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

Abstract: The main formative elements in cities are the road network and urban users, and these elements actually respond to the social needs of humans and are very important. Residents of cities have equal rights to use urban public spaces, therefore organizing suitable and desirable spaces for all age and gender groups and especially vulnerable groups (such as the disabled, the elderly, etc.) are considered part of the tasks of urban development programs. Adaptation of roads and urban users for the physically disabled is one of the justice-oriented approaches in contemporary planning. Despite this, many urban public areas such as roads, urban users in most cities of Iran, such as Kerman, have the problem of being unsuitable for the use of disabled people. The purpose of this research is strategic planning of organizing the tissue adjacent to Kerman market with the focus on responding to the needs of the disabled. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of collecting information is based on library studies and documents such as the use of books, articles, the Internet, as well as field studies using the survey method of direct observation, interviews, photography, etc. In this research, SWOT tools and techniques have been used to analyze the collected data. Finally, by presenting the proposed strategies and solutions, we have achieved two land use maps and a proposed road network, the context of the Kerman bazaar, focusing on responding to the needs of the disabled.


Keywords: Organizing, Kerman bazaar, disabled people, adaptation of uses


Download original article (201KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.12.2
بستن
مقایسه