اطلاعات! شما می توانید به صورت همزمان مقاله را دریافت و آنلاین بر روی سایت مطالعه نمائید.
اخطار! تمام مسئولیت محتوای، علمی مقالات منتشر شده و هرگونه پاسخگویی با نویسنده (نویسندگان) است و مجله علمی شهرسازی ایران هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
شمارۀ اول
شمارۀ اول
دورۀ اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1397

 

1.هرمنوتیک شهرک های جدید

محمود شورچه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.1.7

2.نقش کارآفرینی برتوسعه گردشگری روستایی(کشاورزی)

محمد اکبرپور*، سمیه عظیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.2.8

3.سنجش میزان اثر گذاری فضاهای صنعتی بر کیفیت زندگی محلات محصور در این عملکرد (نمونه موردی محله ویلاشهر در منطقه21 تهران)

علیرضا اژدری مقدم*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.3.9

4.تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در محله آب و برق مشهد

حجت حاتمی نژاد*، مهسا ترشیزی، مینا صمدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.4.0

 

Issue 1
Issue 1
Volume 1, Issue 1, October 2018

 

1.The Hermeneutics of New Towns

Mahmood Shoorcheh*

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.1.7

2.The Role of Entrepreneurship in Rural Tourism Development (Agriculture)

Mohammad Akbarpour * Somayeh Azimi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.2.8

3.Assessing the effect of industrial spaces on the quality of life of neighborhoods enclosed in this performance (case study of Villashahr neighborhood in the 21st district of Tehran)

Alireza ajdari moghadam*

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.3.9

4.Analysis of urban resilience in Mashhad Ab-o-Bargh neighborhood

Hojat Hataminejad* Mahsa Torshiz , Mina Samadi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1397.1.1.4.0

 

شمارۀ دوم
شمارۀ دوم
دورۀ دوم، شمارۀ دوم، بهار و تابستان 1398

 

1.ارزیابی نقش شهرهای کوچک در توسعه کانون های جمعیتی پیرامون با استفاده از تحلیل شبکه ای

مهسا نجارصادقی*، منوچهر طبیبیان

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.1.6

2.جستاری بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی و شهری

بهنام رضایی مجدی*، آرام جعفری نیا

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.2.7

3.رهیافتی از منظر نو بر بندر خشک در نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای

آزاده رجامطلق*، سودابه آیت الهی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.3.8

4.منظر شهری از جنبه های نوا و آوا به صورت شبکه ای

آرامیس جوادمعروف*، رضا قربانی نژاد سیال

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.4.9

 

Issue 2
Issue 2
Volume 2, Issue 2, April 2019

 

1.Assessing the role of small towns in the development of the surrounding population centers using network analysis

Mahsa Najar Sadeghi * Manouchehr Tabibian

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.1.6

2.Research on the amount of social capital in rural and urban areas

Behnam Rezaei Majdi * Aram Jafari Nia

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.2.7

3.A new perspective on the dry port in the spatial and regional planning system

Azadeh Ramejtalagh * Soodabeh Ayatollah

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.3.8

4.Urban landscape from the aspects of Nova and Ava as a network

Aramis Javad Marouf * Reza Ghorbani Nejad Sial

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.2.4.9

 

شمارۀ سوم
شمارۀ سوم
دورۀ دوم، شمارۀ سوم، پاییز و زمستان 1398

 

1.سنجش عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کاربران فضا در محلات هدف

ستاره شمعونی*، فرخ احمدرضاپور

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.1.8

2.کندوکاوی در فضای عمومی شهری بر اساس نیازهای ملموس و ناملموس

لاله حصاری جبار*، مریم اسکندرصارمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.2.9

3.بررسی تفسیر و کلیت توسعه پایدار محلات با رویکرد جمعی

علی مرادی شمرانی*، فرناز یزدان جاوید

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.3.0

4.مناسبت سنجی رهیافت نظری پویش مختلط به عنوان رهیافت جایگزین در برنامه ریزی شهرها

مهسا نجارصادقی*، حمید ماجدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.4.1

 

Issue 3
Issue 3
Volume 2, Issue 3, October 2019

 

1.Measuring the factors affecting the participation of space users in the target neighborhoods

Setareh Shamouni * Farrokh Ahmadrezapour

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.1.8

2.Exploring the urban public space based on tangible and intangible needs

Laleh Hesari Jabbar * ,Maryam Eskandar Saremi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.2.9

3.Investigating the interpretation and generality of sustainable development of neighborhoods with a collective approach

Ali Moradi Shemrani * ,Farnaz Yazdan Javid

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.3.0

4.Test of the theoretical approach of mixed dynamics as an alternative approach in urban planning

Mahsa Najar Sadeghi * ,Hamid Majedi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1398.2.3.4.1

 

شمارۀ چهارم
شمارۀ چهارم
دورۀ سوم، شمارۀ چهارم، بهار و تابستان 1399

 

1.بررسی تأثیر فرم جداره‌های خیابانی بر الگوهای رفتاری انسان (نمونه‌ی مورد مطالعه: خیابان ولیعصر(عج) تهران)

هژیر رسول پور*، ایرج اعتصام، ارسلان طهماسبی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.1.7

2.بررسی طراحی ساختمان های همساز در دریافت میزان انرژی تابشی

رضا حق پناه رضایی*، حمید ماجدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.2.8

3.ارزیابی مقایسه ای مدلهای شناسایی ظرفیتهای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صادق بهاری بابادی*، حسن احمدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.3.9

4.بررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی

محمد رجبی ثانی*، کرامت اله زیاری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.4.0.0

5.تأثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا ( نمونه های موردی: پارک شفق، شهر شوشتر و موزه هنرهای معاصر)

زهرا یارمحمودی*، شقایق سیستانی کرم پور، علیرضا غیورفر

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.5.1

6.خوانش مسابقۀ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به زعم اندیشۀ هِگِل و مفهوم «روح زمان»

علیرضا جزءپیری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.6.6.2

7.تحلیل هویتی معماری معاصر ژاپن

وحدانه فولادی*، مهسا پیش دار

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.7.3.3

8.طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء امنیت و کاهش بزه و افزایش حضور و مشارکت زنان در بافت‌های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حسینیه زنجان)

سولماز احمدی باروق*، زهرا رسولی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.8.4.4

9.میراث معماری تیموری در خراسان

الهه ابراهیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.9.5

10.بررسی عوامل موثر در رشد افقی کلان شهرها با تأکید بر پروژه های آماده سازی( مطالعه موردی کلان شهر تبریز)

علی آذر*، قربان محبوبی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.10.6

11.بررسی روش های نوین در ساماندهی بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی : شهر لامرد)

مرضیه موغلی*، خلیل علی نژاد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.11.7

12.نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار گردشگری جزیره قشم

محمد اکبرپور*، سیده شادی موسوی عراقی، سمیه عظیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.12.8

 

Issue 4
Issue 4
Volume 3, Issue 4, August 2020

 

1.The Effect of Street Wall Form on Human Behavior Patterns (Case Study: Valiasr St., Tehran)

Hazhir Rasoulpour* Iraj Etessam, Arsalan Tahmasebi

 

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.1.7

2.Investigating the design of harmonious buildings in receiving radiant energy

Reza Haghpanah Rezaei * Hamid Majedi

 

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.2.8

3.Comparative evaluation of ecotourism capacity identification models (Case study: Khuzestan province)

Sadegh Bahari Babadi*, Hassan Ahmadi

 

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.3.9

4.Investigating the design tricks of residential settlements to improve environmental security

Mohammad Rajabi Thani * ,Keramatollah Ziari

 

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.4.0.0

5.The Effect of Existentialism Approach on Kamran Diba's Designs (Case Studies: Shafaq Park, Shooshtar City and Museum of Contemporary Art)

Zahra Yarmahmoodi*, Shaghayegh Sistanikarampour, Alireza Ghayoorfar

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.5.1

6.Reviewing the competition of the National Library of the Islamic Republic of Iran according to Hegel's thought and the concept of "the spirit of time

Alireza Joze Piry

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.6.6.2

7.Identity analysis of contemporary Japanese architecture

Vahdaneh Fooladi*, Mahsa pishdar

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.7.3.3

8.Designing urban space in order to enhance security and reduce crime and increase the presence and participation of women in eroded fabric of the city. (case example: Hoseiniyeh Regional of Zanjan)

Solmaz Ahmadi Borough* ,Zahra Rasouli

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.8.4.4

9.The heritage of Timurid architecture in Khorasan

Elahe Ebrahimi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.9.5

10.Investigating the effective factors in the horizontal growth of metropolises with emphasis on preparation projects Case study of Tabriz metropolis

Ali Azar * ,Ghorban Mahboubi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.10.6

11.Investigation of new methods in organizing worn-out urban tissues (Case study: Lamerd city)

Marzieh Moghli * , Khalil Ali Nejad

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.11.7

12.The Role of Human Creativity in the Development of Sustainable Tourism Qeshm Island

Mohammad Akbarpour * ,Seyedeh Shadi Mousavi Iraqi, Somayeh Azimi

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.4.12.8

 

 

شمارۀ پنجم
شمارۀ پنجم
دورۀ سوم، شمارۀ پنجم، پاییز و زمستان 1399

 

1.معماری مبتنی بر اقلیم در خانه های تاریخی-بررسی تطبیقی کوران هوا در خانه های گرگان و بوشهر
مرضیه آزادارمکی*، زهرا اسفندیاری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.1.9

2.واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد (نمونه موردی: منطقه 2 تهران)
آیدا باقری بهشتی*، حدیث لقمانی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.2.0

3.شهرشناسی و برنامه ریزی برای شهر با فلسفه ژیل دلوز
محمود شورچه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.3.1

4.تأثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد (نمونه موردی: خیابان فردوسی واقع در منطقه 12 شهرداری تهران)
امیر شکیبامنش*، آوا فرحبد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.4.2

5.بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر با بهره گیری از روش های ضریب کشش پذیری و تحلیل شبکه اجتماعی
بهسا آرین بد*، رضا احمدیان، بهار آرین بد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.5.3

6.طراحی فضاهای شهری دوستدار سالمند و معلول (نمونه موردی: منطقه تفریحی و گردشگری شورابیل)
فاطمه صبوری گرده*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.6.4

7.نقش اقتصاد فرهنگی و خلاقیت در بازآفرینی شهری
مرجان خان محمدی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.7.5

8.بررسی تأثیر رضایتمندی کاربران فضا از گردشگری در محیط شهری و خلق سرمایه
رقیه ودایع خیری*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.8.6

9.جستاری بر مخاطرات شهری از باب توسعه پایدار: محیطی و ساختاری
ریحانه سجادی نیا*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.9.7

10.بررسی قوانین و مقررات فضاهای تازه تاسیس در شهر به عنوان یک فضای متصل: بلندمرتبه
الهه احمدیه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.10.8

11.واکاوی تأثیر امکانات گردشگری شهری در توسعه چندگانه و متصل: سنجش آزمایشی
شقایق ورعی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.11.9

12.تأثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن
الهام میرزایی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.12.0

Issue 5
Issue 5
Volume 3, Issue 5, December 2020

 

1.Climate based Architecture-Comparative Study of Gorgan and Bushehr Historical Houses

Marzieh Azad Armaki*, Zahra Esfandiari

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.1.9

2.Analysis of effective criteria on happy city (Case study: District Two of Tehran)

Aida baghery beheshty*, Hadis loghmani

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.2.0

3.Urbanism and Planning for the City through the Gilles Deleuze's Philosophy

Mahmood Shoorcheh*

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.3.1

4.The Effect Of Street Design On Thermal Comfort (Case Study: Ferdowsi Street in Region 12 of Tehran)

AMIR SHAKIBANESH*, AVA FARAHBOD

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.4.2

5.Investigating the Role of Bandar Deylam in Equilibrium of Bushehr Province by using the Methods of Elasticiablity Index and Social Network

Behsa Arianbod*, Reza Ahmadian, Bahar Arianbod

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.5.3

6.Design of urban spaces for the elderly and disabled (case study: Shorabil recreation and tourism area)

Fatemeh Sabouri gerdeh*

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.6.4

7.The role of cultural economy and creativity in urban regeneration

Marjan Khan Mohammadi *

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.7.5

8.Investigating the effect of space users' satisfaction with tourism in the urban environment and capital creation

Roghayeh Vadaei Kheiri *

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.8.6

9.Research on urban hazards in terms of sustainable development: environmental and structural

Reyhaneh Sajadinia *

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.9.7

10.Examining the rules and regulations of newly established spaces in the city as a connected space: high-rise

Elahe Ahmadieh *

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.10.8

11.Investigating the Impact of Urban Tourism Facilities on Multiple and Connected Development: An Experimental Assessment

Shaghayegh Varei *

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.11.9

12.The effect of the texture of the body wall of the eager field on its readability

Elham Mirzaei*

View and Download

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1399.3.5.12.0

شمارۀ ششم
شمارۀ ششم
دورۀ چهارم، شمارۀ ششم، بهار و تابستان 1400

1.شهرسازی مبتنی بر محیط زیست، چالشهای بهداشتی شهرهای تالابی
عزیر عابسی، پرند بامدادی، حسن امینی راد

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.1.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.واکاوی عناصر کالبدی منطقه مرکزی فرهنگی شهری و کاربست توسعه عناصر فرهنگی شهری (نمونه موردی شهر شیراز)
رضا احمدیان، غلامرضا لطیفی، منصور خشتی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.2.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.سیر تکوینی اندیشه امس راپاپورت در حوزه فرهنگ و مطالعات رفتار-محیط
پروین پرتوی، کبریا صداقت رستمی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.3.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.کاربست نظریه یو در شهرسازی ایران
احسان درستکار

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.4.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.بررسی رابطه‌ی روش‌های یادگیری با دروس مقطع کارشناسی معماری
زهرا یارمحمودی، محمد پروا

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.5.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6. ارائه مدل مفهومی زوال شهری در شهرهای مرزی ایران با استفاده از روش گراندد تئوری
نیما جهان بین، حسنعلی رخشانی نسب

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.6.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.واکاوی تطبیقی معیارهای اقتصادی- اجتماعی در محله خواجه ربیع و نه دره کلانشهر مشهد
حجت حاتمی نژاد، ثریا فیروزی جهانتیغ

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.7.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه ریزی حمل و نقل
ایمان فرزین

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.8.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.بررسی ابزارهای رسانه ای در بهبود ادراک فضای معماری (نمونه موردی واقعیت مجازی )
علی مردانی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.9.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.مناسب ‏سازی فضاهای عمومی شهری برای معلولین و سالمندان (مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر پارسیان)
محمدحسین رستمی، خدیجه آخشیخ، حانیه روزچک

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.10.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.مديريت پروژه‌های چابك و تغييرات نسبت به فرايندهاي استاندارد PMBOK
بهنام مرتضی پور، سعید صرفی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.11.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.بررسی و تحلیل شاخص های مسکن در شهر مشهد
مهدی آسیایی، فاطمه گهرخواه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.12.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 6
Issue 6
Volume 4, Issue 6, April 2021

 

1.Environmental based urban planning, health challenges of wetland cities

Azir Abbasi, Parand Bamdadi, Hassan Amini Rad

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.1.8

View and Download

2.Analysis of the physical elements of the central urban cultural region and the application of the development of urban cultural elements (case study of Shiraz)

Reza Ahmadian, Gholamreza Latifi, Mansour Khashti

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.2.9

View and Download

3.The evolution of Ames Rapaport's thought in the field of culture and behavior-environment studies

Parvin Partovi, Kobria Sedaghat Rostami

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.3.0

View and Download

4.Application of U theory in Iranian urbanism

Ehsan Dorostkar

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.4.1

View and Download

5.Investigating the relationship between learning methods and undergraduate courses in architecture

Zahra Yarmahmoudi, Mohammad Parva

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.5.2

View and Download

6. Presenting a conceptual model of urban decline in border city of Iran , using Grounded theory method

Nima Jahan Bin, Hasan Ali Rakhshani Nasab

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.6.3

View and Download

7.Comparative analysis of socio-economic criteria in Khajeh Rabi neighborhood and not in Mashhad metropolitan valley

Hojjat Hatami Nejad, Soraya Firoozi Jahantegh

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.7.4

View and Download

8.Integration in urban development and transportation planning

Iman Farzin

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.8.5

View and Download

9.Investigating media tools to improve the perception of architectural space (virtual reality case study)

Ali Mardani

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.9.6

View and Download

10.Adaptation of urban public spaces for the disabled and the elderly (Case study: Imam Khomeini St., Parsian)

Mohammad Hossein Rostami, Khadijeh Akhshikh, Haniyeh Roozchek

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.10.7

View and Download

11.Agile project management and changes to PMBOK standard processes

Behnam Morteza Pour, Saeed Sarfi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.11.8

View and Download

12.Study and analysis of housing indicators in Mashhad

Mehdi Asiai, Fatemeh Goharkhah

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.12.9

View and Download

شمارۀ هفتم
شمارۀ هفتم
دورۀ چهارم، شمارۀ هفتم، پاییز و زمستان 1400

1.جستاری بر رویکرد کدهای فرم-مبنا و جایگاه آن در طراحی شهری
بیتا ابراهیمی، امیر شکیبامنش

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.1.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.سنجش قابلیت پیاده‌مداری مناطق شهری؛ نمونه موردی: خیابان‌های ناحیه‌های یک و دو منطقه 12 تهران
امیرمحمد بابالو، پرنیا گرکانی دشته

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.2.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.زیبایی و عملکرد پست پروداکشن در مهندسی معماری
پیمان نقی پور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.3.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.تحلیل شاخص های دستیابی به شهر پایدار دزفول با تاکید بر کاهش گازهای گلخانه ایی
فرشته عبدالعباس

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.4.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.بررسی عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری(نمونه موردی:بلوارطاقبستان کرمانشاه)
حمیدرضا عامری سیاهویی، صدیقه مرادی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.5.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6.بررسی نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در بهبود بهداشت روانی
داود وفاداری کمارعلیا، محسن کافی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.6.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.کرونا فصل جدید در برنا مه ریزی شهری
رقیه ودایع خیری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.7.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.تحليل و ارزيابی فضاهای تفريحی شهر اصفهان از منظر کودکان(نمونه مطالعاتی فضاهای تفريحی حاشیه زاینده رود پارک ناژوان)
شهرزاد پژومند نجف آبادی، زهرا سادات فیاض، مهين نسترن، محمود قلعه نويی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.8.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.تعیین تاثیر نور طبیعی بر میزان رضایتمندی دانش آموزان از فضای آموزشی
محسن تابان، علی اسلامی مقدم

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.9.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی(نمونه موردی شهرشباب)
سجاد یوسفی،محسن رضایی مقدم

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.10.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.بررسی نقش حکومت های محلی در برقراری بهداشت شهری برای مقابله با اپیدمی کووید19
میلاد عباس پور، محسن عبدود، رضا فرخ

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.11.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.مفهومی سازی روابط فضایی و تحلیل الگوهای مکانی پروانه های صادره ساختمانی در محدوده قانونی- خدماتی شهرها
همت زارعی، احمد رحمانیان، عبدالرضا نجفی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.12.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 7
Issue 7
Volume 4, Issue 7, December 2021

 

1.Research on the form-based code approach and its place in urban design

Bita Ebrahimi, Amir Shakibamanesh

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.1.0

View and Download

2.Assessing the pedestrian capacity of urban areas; Case study: Streets of districts one and two of district 12 of Tehran

Amir Mohammad Babalu, Parnia Garkani Dasht

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.2.1

View and Download

3.Beauty and performance of post-production in architectural engineering

Peyman Naghipour

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.3.2

View and Download

4.Analysis of indicators to achieve a sustainable city of Dezful with emphasis on reducing greenhouse gases

Fereshteh Abdolabbas

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.4.3

View and Download

5.Investigation of effective factors on creating vitality in urban spaces (Case study: Taghbestan Boulevard, Kermanshah)

Hamidreza Ameri Siahoui, Sedigheh Moradi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.5.4

View and Download

6.Investigating the role of urban landscapes and green spaces in improving mental health

Davood Vafadari Kamar Alia, Mohsen Kafi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.6.5

View and Download

7.Corona New Season in Urban Planning

Roghayeh Vadaie Kheiri

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.7.6

View and Download

8.Analysis and evaluation of recreational spaces in Isfahan from the perspective of children (sample study of recreational spaces along the Zayandeh River in Nazhvan Park)

Shahrzad Pajoumand Najafabadi, Zahra Sadat Fayyaz, Mahin Nastaran, Mahmoud Ghaleh Noei

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.8.7

View and Download

9.Determining the effect of natural light on students' satisfaction with the educational environment

Mohsen Taban, Ali Eslami Moghadam

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.9.8

View and Download

10.The effect of Atbat-e-Aliat tourism on the physical development of intermediate cities (case study of Shahr-e Shabab)

Sajad Yousefi, Mohsen Rezaei Moghadam

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.10.9

View and Download

11.Investigating the role of local governments in establishing urban health to deal with the Covid epidemic 19

Milad Abbaspour, Mohsen Abdoud, Reza Farrokh

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.11.0

View and Download

12.Understanding spatial relations and analyzing spatial patterns of issued building permits in the legal-service area of cities

Hemmat Zarei, Ahmad Rahmanian, Abdolreza Najafi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.12.1

View and Download

شمارۀ هشتم
شمارۀ هشتم
دورۀ پنجم، شمارۀ هشتم، بهار و تابستان 1401

 

1.بازآفرینی فرهنگ مبنای مراکز شهری با تاکید بر احیای عناصر تاریخی و ایجاد فضاهای هویتمند؛ مطالعه موردی: مرکز شهر تکاب
داود عین اللهی، عبد الحمید قنبران

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.1.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.فرم های هندسی ساختاری در معماری
پیمان نقی پور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.2.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری و نقش آن در ایجاد روابط اجتماعی فعال(نمونه موردی بازار ومسجد بافت قدیم دزفول)
علی مردانی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.3.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.طراحی فضای شهری در راستای ارتقای سلامت روان نمونه موردی: خیابان حافظ اصفهان
الهه مقتدائی خوراسگانی، بهناز امین‌زاده گوهرریزی، حمیدرضا سپهری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.4.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.بررسی مولفه های شهر هوشمند در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (شهر مورد مطالعه: بابلسر)
سعید صادقی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.5.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6.تبیین پایه های برنامه ریزی ارتباطی در حیطه برنامه ریزی شهری
طرلان صادقی پور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.6.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.تأملی بر شهرسازی معاصر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی
محمود شاطریان، جواد یحیی زاده

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.7.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.تاثیر اماکن اسلامی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای ایران،(منطقه3 شهر اصفهان)
علی اتحادی، علی آقازاده خاتونی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.8.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.تحلیل کاربست رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های فرسوده و نیازسنجی مشارکتی جهت اولویت بندی راهبردها با استفاده از الگوی تلفیقی SWOT-QSPM (مطالعه موردی: محله کوشک عباسعلی ـ شیراز)
دلبر اژدری، عماد کتابچی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.9.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.ارزیابی و سنجش ابعاد و مؤلفه های تاب آوري در شهر جدید گلبهار در برابر مخاطرات طبیعی
حسین حاتمی نژاد، مهدی آسیایی، فاطمه گهرخواه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.10.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.ارائه مدل مفهومی منظر تاب آور با تأکید بر مدل مکان پایدار مبتنی بر روش گراندد تئوری
مریم ابراهیم پور، ابوالفضل منصوری اطمینان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.11.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.بررسی و تبیین نظام کارکرد نشانه‌ها در خوانش معماری مذهبی دوره زندیه (نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز)
زهرا یارمحمودی، فاطمه نیکنهاد

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.12.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 8
Issue 8
Volume 5, Issue 8, April 2022

 

1.Culture-led regeneration of urban centers with emphasis on reviving historical elements and creating identity spaces (Case study: city center of Takab)

Davood Eynollahi, Hamid Ghanbaran

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.1.9

View and Download

2.Structural Geometric Forms in Architecture

Peyman Naghipour

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.2.0

View and Download

3.Historic fabric of urban public spaces and active role in social relationships(Case masque old Market Branch)

Ali mardani

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.3.1

View and Download

4.Designing Urban Spaces in order to Promote Mental Health Case Study: Hafez Street, Isfahan, Iran

Elaheh Moghtadaei Khorasgani، Behnaz Aminzadeh Goharrizi، Hamidreza Sepehri

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.4.2

View and Download

5.Investigating the Components of Smart City in Improving the Quality of Urban Life. ( Study city: Babolsar )

Saeed Sadeghi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.5.3

View and Download

6.Explanation of the basics of communication planning concept in urban planning

Tarlan Sadeghipour

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.6.4

View and Download

7.A reflection on contemporary urban planning in Iran with a legal-historical approach

Mahmood Shaterian, Javad Yahyazadeh

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.7.5

View and Download

8.The impact of Islamic places on the social, economic and physical structure of Iranian cities,Case study: District 3 of Isfahan

Ali Ettehadi, Ali Aghazadeh Khatoni

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.8.6

View and Download

9.Analysis of the application of culture-led regeneration approach in deteriorate area and participatory needs assessment to prioritize strategies using the integrated SWOT-QSPM model Case study: Kushk Abbas Ali neighborhood, Shiraz

Delbar Azhdari, Emad Ketabchi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.9.7

View and Download

10.Evaluation and measurement of dimensions and components of resilience of Golbahar new city against natural hazards

Hossein Hataminejad, Mehdi Asiai, Fatemeh Goharkhah

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.10.8

View and Download

11.Presenting a conceptual model of resilient landscape with emphasis on sustainable location model based on grounded theory method

Maryam Ebrahimpour, Abolfazl Mansouri Atminan

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.11.9

View and Download

12.Study and Explanation of The System of Signs in The Reading of Religious Architecture of Zandieh Period (Case Study: Vakil Mosque, Shiraz)

Zahra Yarmahmoodi, Fatemeh Niknahad

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.12.0

View and Download

شمارۀ نهم
شمارۀ نهم
دورۀ پنجم، شمارۀ نهم، پاییز و زمستان 1401

 

1.ضرورت بازنگری و کارآمدی در سیاست گذاری زمین و مسکن شهری ایران
علی وزیری نصیرآباد

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.1.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2. امکان سنجی ایجاد محورهای ارتباطی گردشگری میان بناهای تاریخی شهر سنندج با رویکرد پیاده مداری
سیده ریزان نقشبندی، سید مجید مفیدی شمیران

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.2.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3. مقایسه تحلیل انرژی خورشیدی و آسایش حرارتی ساختمان معمولی و سبز با استفاده از سامانه ارزیابی LEED (مطالعه موردی: یک ساختمان 14 طبقه در شمال تهران)
حمیدرضا سهرابی، فاطمه رضویان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.3.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4. عوامل کیفیت بخشی در فضاهای جمعی مجموعه های مسکونی و تاثیر آن بر رضایتمندی ساکنین(مطالعه موردی: مجموعه مسکونی شهرک نفت اهواز)
محمدعلی کاظم زاده رائف، صبا میردریکوندی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.4.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5. عوامل تاثیر گذار بر ایجاد ارتباط بین طراح و کارفرما با تاکید بر عوامل محیطی مکان قرارداد

علی شاکری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.5.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6. بازآفرینی و بهسازی کیفیت مکان های شهری با رویکرد طب سوزنی

همت زارعی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.6.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7. خاستگاه و ماهیت «معماری مفهومی»

هادی فرهنگدوست

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.7.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8. بررسی آثار حقوقی بافت فرسوده شهری در شهر سمنان

سید محمد هاشمی نسب، نادر مزینی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.8.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9. بررسی سازوکار خوانش ذهنی افراد از منظر شهری در شهرهای چندقومیتی (مورد پژوهی: منظر بام کرج، ایران)

مینا بابایی، احمدعلی فرزین

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.9.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10. ارزیابی بهره گیری از مولفه های شهر هوشمند بر ارتقاء کیفیت محیط محلات شهری( مطالعه موردی: فولاد شهر)

حمیدرضا صارمی، مونا ممتحن

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.10.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11. راهبردهای هوشمندسازی باغ کتاب تهران از طریق مدل برنامه‌ریزی راهبردی‌کمی ( QSPM)

سامان بیات ترک

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.11.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12. ساماندهی بافت مجاور بازار کرمان با محوریت پاسخگویی به نیازهای معلولین

داود امام زهی، کورش افضلی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.12.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 9
Issue 9
Volume 5, Issue 9, September 2022

 

1.The necessity of revision and efficiency in land and urban housing policy-making in Iran

Ali Vaziri Nasirabad

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.1.1

View and Download

2.Feasibility study of creating Interrelation Tourism access between historical buildings in sanandaj city with pedestrian approach

Rezan Naqshbandi, Seyed Majid Mofidi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.2.2

View and Download

3.Comparison of solar energy analysis and thermal comfort of ordinary and green buildings using LEED evaluation system (Case study: a 14-storey building in the north of Tehran)

Hamid Reza Sohrabi, Fatemeh Razavian

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.3.3

View and Download

4.Quality factors in communal spaces of residential complexes and its effect on residents' satisfaction (Case study: Ahvaz oil town residential complex)

Mohammad Ali Kazemzadeh Raef, Saba Mirderikvandi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.4.4

View and Download

5.Factors influencing the relationship between the designer and the employer with emphasis on environm

Ali Shakeri

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.5.5

View and Download

6.Recreating and improving the quality of urban places with an acupuncture approach

Hemat Zareie

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.6.6

View and Download

7.The origin and nature of "conceptual architecture"

Hadi FarhangDoust

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.7.7

View and Download

8.Investigating the legal works of worn-out urban tissue in Semnan

SeidMohammad HashemiNasab, Nader Mozayeni

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.8.8

View and Download

9.A study of citizens’ perception of urban landscapes in multicultural cities (The case of Baam-e Karaj, Iran)

Mina Babaei, Ahmadali Farzin

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.9.9

View and Download

10.Feasibility Study of Urban Smart Policy Using on Environmental Quality Upgrading (Case Study Foulad Shahr)

Hamid Reza Saremi, Mona Momtahen

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.10.0

View and Download

11.Smartening strategies of Tehran Book Garden through Quantitative Strategic Planning Model (QSPM)

Saman Bayattork

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.11.1

View and Download

12.Organizing the tissue adjacent to Kerman bazaar with the focus on responding to the needs of the disabled

Davoud Emamzehi, Koroosh Afzali

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.12.2

View and Download

شمارۀ دهم
شمارۀ دهم
دورۀ ششم، شمارۀ دهم، بهار و تابستان 1402 ( در حال تکمیل .... )

 

1.بررسی علل ساخت و ساز غیرمجاز ساختمان و راهکارها در شهر مریوان
حیدر راست خدیو، آرمان راست خدیو

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.1.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.تببین مفهوم دستور زبان طراحی شهری در الگوی بافت های تاریخی

سارا راشکی، اصغر مولایی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.2.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.نگاهی بر امکان بازطراحی خیابان زیست‌پذیر با هدف ارتقاء سرزندگی (خیابان شریعتی، حدفاصل دو راهی قلهک تا تقاطع خیابان کلاهدوز)

شیما حاجی آبادی، سعیده محتشم امیری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.3.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4. بررسی نقش هنرعمومی در ارتقای تعاملات اجتماعی نمونه موردی: پیاده‎راه 15 خرداد تهران

عبدالحمید قنبران، حانیه صادقی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.4.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5 معماري معاصر ايران و مسئله جهاني شدن (بررسي علل ناكامي معماري معـاصر ايران از دستيابي به معماري جهـاني)

اميرداود مصلحت جو، مريم قاسمي سيچاني، وحيد قباديان، بيژن عبدالكريمي

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.5.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6. تدوین مدل مفهومی اثرگذاری پروژه های بازآفرینی شهری پایدار بر سلامت روانی شهروندان

ساناز فنائی، غلامرضا حقیقت نائینی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.6.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7. کارکردهای زیربنایی و روبنایی سازه های آبی شوشتر از منظر زیرساخت و تاسیسات شهری 

نیوشا اقصائی اصل، فاطمه السادات افصح حسینی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.7.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8. ارائه الگوی مکان‌یابی فضاهای آموزشی (مورد پژوهی: مدارس دخترانه متوسطه دوم)

کیمیا السادات طبیب‌زاده، مهیار اردشیری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.8.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9. فرهنگ سرعت ما را به کجا می برد؟ تأملی انتقادی بر سیاست های راهبردیِ حمل و نقل شهری در پرتو شواهد تجربی

محمود شورچه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.9.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10. بررسی عوامل موثر در ارتقای سرزندگی در پیاده راه های گردشگری، نمونه موردی: خیابان لاله زار جنوبی تهران

عبدالحمید قنبران، نفیسه عرفاتی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.10.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11. پیش بینی و برآورد رواناب و سیلاب شهری قشم با مدل هیدرولوژیکی SWMM

مریم بایرامی، ابوالفضل منصوری اطمینان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.11.10

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12. بررسی میزان کیفیت و هویت‌مندی منظر شهری بازار قدیم شهر کابل

خلیل الرحمن حیدری، محمد رضائی ندوشن

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.12.11

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 10
Issue 10
Volume 6, Issue 10, September 2023

 

1.Investigating the causes of unauthorized building construction and solutions in Marivan city

Heydar Rastkhadiv & Arman Rastkhadiv

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.1.0

View and Download

2.Explaining the concept of urban design grammar in the pattern of the historical urban fabric

Sara Rashki, Asghar Molaei

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.2.1

View and Download

3.A review of the feasibility of redesigning a livable street aims to improve vitality (Shariati St., between the Qolhak junction to the intersection of Kolahdooz St.)

Shima Haji Abadi, Saeideh Mohtasham Amiri

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.3.2

View and Download

4.Examining the role of public art in promoting social interactions Case study: 15 Khordad walkable way in Tehran

Abdulhamid Ghanbaran, Hanieh Sadeghi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.4.3

View and Download

5.Iran Contemporary Architecture and the globalization problematic (a Review of the Iran contemporary architecture failure causes to achieving

Amir Davood Maslahatjoo, Maryam Ghasemi Sichani, Vahid Ghobadian, Bijan Abdolkarimi

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.5.4

View and Download

6. Developing a conceptual model of the impact of sustainable urban regeneration projects on mental health of citizens

Sanaz Fanaei, Gholamreza Haghighat Naeini

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.6.5

View and Download

7. Substructure and Superstructure Functions of Shushtar Historical Hydraulic System from the perspective Urban Infrastructure and Facilities

Nioosha Aghsaee Asl, Fatemehalsadat Afsahhosseini

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.7.6

View and Download

8. Providing A Model for Locating Educational Spaces (Study Case: Second Grade High School for Girls)

Kimia Sadat Tabibzadeh, Mahyar Ardeshiri

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.8.7

View and Download

9. Providing A Model for Locating Educational Spaces (Study Case: Second Grade High School for Girls)

Mahmood Shoorcheh

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.9.8

View and Download

10. Examining the effective factors in promoting the vitality of Tourist Walkways, Case example: South Lalezar St., Tehran

Abdulhamid Ghanbaran, Nafiseh Arafati

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.10.9

View and Download

11. Prediction and estimation of Qeshm urban runoff and flood with SWMM hydrological model

Maryam Bayrami, Abolfazl Mansouri Etminan

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.11.10

View and Download

12. Investigating the quality and identity of the urban landscape of the old bazaar of Kabul city

Khalilurahman Haidari, Mohammad Rezaei Nadushan

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1402.6.10.12.11

View and Download

بستن
مقایسه